Szybki kontakt

Zadzwoń już teraz!

Śledź nas na LinkedIn

Bądź zawsze na bieżąco!

Śledź nas na Facebooku

Bądź zawsze na bieżąco!

Bon na wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MSP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Aktualności

Bon na wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MSP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Bon na wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MSP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Kto może uzyskać wsparcie?

Mikro, małe i średnie firmy, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania muszą znajdować się w województwie lubuskim).

Na co można uzyskać wsparcie?

Regionalny Bon na innowacje może otrzymać przedsiębiorstwo (MŚP), dążące
do rozwoju swojego produktu/usługi i/lub ulepszenia posiadanej technologii
z przeznaczeniem na wydatki:

1. Związane z usługą B+R, w tym:

– przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali)
– wdrożenie nabytych prac B+R
– opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, składające się z kosztów operacyjnych, w tym:
* koszty materiałów m.in. surowców, półproduktów, odczynników;
* elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
* koszty instalacji doświadczalnych

– koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna) pod warunkiem, że:
* będą podlegać amortyzacji;
* będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych od osób/ podmiotów niepowiązanych z nabywcą uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw

2. Związane z usługą doradczą, w tym:

– koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego w zakresie usprawnienia zarządzania, w tym:
* optymalizacja procesów logistycznych;
* automatyzacja obiegu dokumentów;
* projektowanie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego;
* uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
* wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
* wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie

– doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej
– doradztwo w zakresie internacjonalizacji, w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo-ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

Jak duże wsparcie można uzyskać?

– 100 000 zł maksymalna wartość bonu
– 85% wysokość dofinansowania
– maksymalna wartość usługi doradczej: 20 000 zł, maksymalna wartość usługi B+R: 100 000 zł

Informacje dodatkowe

– jeden Bon może obejmować jedną lub kilka usług wymienionych
– jedna firma może skorzystać tylko z jednego bonu
– poziom wsparcia na usługę doradczą nie może przekroczyć 30% wartości całego wsparcia udzielonego w ramach Bonu
– okres realizacji bonu: do 30.03.2021
– wniosek jest poddawany ocenie i punktowaniu, ponieważ projekt jest konkursem
firma płaci 15% wkładu własnego Operatorowi, a później Operator dokonuje płatności za usługę jej Wykonawcy
– Grantobiorca zobligowany jest do przelania na konto Operatora, w przypadku usług B+R kwoty 5000 zł netto, w przypadku usług doradczych kwoty 1000 zł netto, a w przypadku usług mieszanych (B+R i doradczej) kwoty 5000 zł netto, tytułem pokrycia kosztów niekwalifikowalnych Operatora, związanych z realizacją Projektu. Nie dokonanie płatności skutkować będzie rozwiązaniem Umowy.

AKAT CONSULTING GROUP

Udostępnij wpis przez:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skype

NASZA AKTUALNA OFERTA

Zobacz w czym się specjalizujemy

AKAT CONSULTING W LICZBACH

Oto nasze osiągnięcia

0 +

uczestników szkoleń
i warsztatów dla firm

0 +

godzin szkoleniowych

0 +

godzin doradczych

0 +

strategii rozwoju firm​

0 +

lat doświadczeń

0 +

projektów z pozyskanym
dofinansowaniem

Zaufali nam

Masz pytania? A może jesteś zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu

1
Dane firmy
2
Zgody
Nazwa firmy *
NIP *
Osoba kontaktowa *
Numer telefonu *
E-mail *
Wiadomość
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na otrzymywanie połączeń głosowych *
Zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych *

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z Polityką prywatności.