Zysk - wartość czy szczęście? Poszukiwanie alternatywnych strategii rozwoju firm

11 styczeń 2019

Pojęcie szczęścia jest obecne w naszej kulturze od zawsze, ma wiele odcieni, odnosi się oczywiście także do przedsiębiorczości. „By osiągnąć sukces w biznesie, trzeba mieć szczęście” – twierdzą Ci, którzy bazują na emocjach. „Szczęściu trzeba pomóc”– utrzymują wyznawcy bardziej systematycznego podejścia do rozwoju firmy, dla których jest to sztuka zarabiania pieniędzy, generowania zysków, pomnażania bogactwa oparta na konkretnych metodach, technikach itp.
Gdy patrzymy na biznes w kontekście długoterminowym, zazwyczaj pojawia się hasło „budowania wartości” – tworzonej na bazie unikalnego pomysłu, doświadczeniu, zaangażowaniu, strategii i skuteczności działania. A synergia poszczególnych elementów generuje więcej niż sumaryczna wartość poszczególnych składników z osobna. 

Mierzalne wskaźniki

Zazwyczaj na drodze budowania wartości pojawia się pojęcie „wyceny”, czyli przełożenia efektu podjętych działań na mierzalne wskaźniki, bardzo często wyrażone w wartości pieniężnej. Oba te podejścia złożone razem dają nam jasny przepis na wyróżnienie firm, które osiągają sukces i „mają wartość”, a także na porównywanie firm ze sobą, niezależnie od branży, czy oferowanych usług i produktów. Większość właścicieli firm widzi je jako podstawowe narzędzia do stawiania celów, weryfikacji realizacji przyjętej strategii i podejmowania decyzji biznesowych. „Czy zarobimy, realizując to zlecenie?
Czy nasza firmą będzie warta więcej, gdy zainwestujemy w rozwój pracowników? Czy nasz biznes urośnie, gdy połączymy się z konkurentem?” – te pytania ilustrują powszechne myślenie biznesowe, oparte na chęci osiągania zysków i pomnażania wartości firmy.

Idąc za paradygmatem „rentowności” i „wartości” w przedsiębiorczości, przyjmujemy niejawne założenie, że docelowo prowadzą one do osiągnięcia „dobrostanu” – posiadając aktywa mierzalne w pieniądzu i zdolność do jego generowania, możemy przełożyć je na szeroko rozumiane szczęście – bezpieczeństwo, dobra materialne, wolność, możliwość samorealizacji. Spróbujmy jednak postawić tezę odwrotną – a może szczęście jest celem, do którego zmierzanie pozwala efektywniej osiągać rezultaty w postaci wzrostu wartości firmy, zyskowności, innowacyjności czy pozytywnego wpływu na otoczenie?

Żyjemy we wspaniałych czasach, niemal nieograniczonych możliwości. Przez wiele ostatnich dziesięcioleci przedsiębiorstwa cieszyły się rosnącą swobodą gospodarczą, wzrostem świadomości i konsumpcji klientów oraz względnym spokojem politycznym. Jednak ostatnie lata pokazują, że coraz trudniej się rozwijać, a nawet utrzymanie aktualnego poziomu staje się sporym wyzwaniem. Oczywiście wynika to z szybszych, a w praktyce – ciągłych zmian rynkowych, technologicznych oraz społecznych.

Przemiany rynkowe, a szczególnie wzrost konkurencji, wynikają z rosnących możliwości. Stale zwiększająca się liczba nowych pomysłów na biznes wynika z większej liczby dobrze skomunikowanych i wykształconych ludzi. Istniejąca technologia pozwala docierać z ofertą do najdalszych zakątków świata, zwiększać nie tylko zasięg, ale i głębokość rynków. Małe firmy mogą śmielej atakować pozycje gigantów. Potwierdzają to badania pokazujące dynamikę przyrostu nowych biznesów, w szczególności rosnąca pozycja młodych organizacji w gronie najpotężniejszych, światowych przedsiębiorstw. Nigdy wcześniej w historii nie było takich warunków.
Przemiany demograficzne i społeczne, częściowo wynikające również z rozwoju technologii, potęgują aspekty zmian rynkowych. Nowe formy zachowań charakterystyczne dla tzw. millenialsów, którzy wytworzyli inne od dotychczasowych, analogowych, formy komunikacji, interakcji i działania, wymuszają dążenie do wyróżniania się, oryginalności i osobistego traktowania. Zmienia się podejście do klientów (na bardzo zindywidualizowane) oraz przywiązuje się większą dbałość o jakość i szczegóły (niekiedy ocierające się o pogoń za perfekcją). 

Nowe sposoby działania

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, a także w konsekwencji wzrostu innowacyjności, przedsiębiorcy poszukują nowych sposobów działania i jak najlepszego wykorzystania potencjału posiadanych zasobów, w szczególności potencjału ludzkiego. Nowoczesne firmy stają się wylęgarnią i awangardą rozwiązań zarządczych – dobrym przykładem jest branża IT, która w ostatnich latach generuje wiele nowych teorii i sprawdzonych praktyk zarządzania. Większość z nich skupiona jest na podnoszeniu efektywności działania, redukowaniu „strat” w procesach, uwalnianiu ludzkiego potencjału. Wyróżniającymi się motorami nowego podejścia zarządczego są koncepcje Lean, Agile i Teal.

Koncepcja Lean

Koncepcja Lean wywodzi się z powojennej Japonii, gdzie opierając się na założeniach rodzimej kultury (i dominujących religii) udało się stworzyć system ciągłego doskonalenia, gwarantujący redukcję strat i podnoszenia efektywności produkcji w przemyśle (m.in. w branży automotive). W nowym millenium odkryto na nowo tę koncepcję dla branż zaawansowanych technologii, głównie start-upów i firm IT, absorbując ją do wytwarzania innowacji. Idea Lean polega na „ciągłym uczeniu się w oparciu o zdobywane doświadczenie i zbierane dane”, czyli iteracyjnym dochodzeniu do optymalnego rozwiązania. Produkt dla klienta powstaje w drodze budowania kolejnych jego wersji, mierzenia efektu wprowadzanych zmian i wyciągania wniosków na potrzeby kolejnych iteracji.

Testowanie hipotez dotyczących produktu to proces ciągły, który musi się odbywać z odbiorcą końcowym, weryfikujący jego potrzeby, zanim zacznie się korzystać z kosztownych zasobów (ludzi, maszyn, ale przede wszystkim czasu). Lean ma na celu eliminowanie ryzyka błędów strategicznych i wybrania niewłaściwych kierunków rozwoju. Ma niejako zmusić twórców do pracy mądrzejszej, a nie cięższej oraz tworzenia produktu w minimalnym, ale akceptowalnym dla klienta zakresie. Co bardzo istotne, całe zarządzanie w organizacji działającej wg koncepcji Lean powinno się opierać na twardej, analitycznej ewidencji, a nie na subiektywnej ocenie i emocjach. Takie podejście generuje efekt uboczny w postaci sporego komfortu dla zarządzających. Błędne decyzje przestają być porażkami osobistymi, a stają się jedynie negatywnie zweryfikowanymi hipotezami, uzasadnionymi w sposób analityczny.

Manifest Agile

Agile jest niejako sukcesorem koncepcji Lean, ale bardziej skupia się na obszarach wytwarzania produktów i zarządzania projektami. Spopularyzowany został w 2001 roku w wyniku ogłoszenia Manifestu Agile przez czołowych programistów na świecie w celu polepszenia skuteczności wytwarzania oprogramowania. Sygnatariusze manifestu byli mocno sfrustrowani jakością produktów IT, niskim tempem ich powstawania i kosztownością projektów, kończących się coraz częściej spektakularnymi porażkami. W swoich 12 tezach zawarli istotę zwinności działania projektowego, bazującą na elastyczności (tytułowej zwinności), adaptowalności do zmian, skutecznym zarządzaniu czasem, iteracyjności wytwarzania i krokowym wdrażaniu produktu. Przedłożono tu osiąganie celów klienta i komunikację międzyludzką nad formalizm i biurokrację. Ważna jest także szybka weryfikacja empiryczna oparta na mierzalnych efektach (dane i informacje zwrotne, monitoring parametrów technicznych i rynkowych). Aktualnie ten trend zarządczy został zasymilowany przez inne dziedziny gospodarcze i jest obecny zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach, a nawet instytucjach publicznych, stając się istotnym elementem ich przewagi konkurencyjnej i skuteczności działania.

Teal, czyli... turkus

Ostatnia z koncepcji – Teal, w Polsce powszechnie zwana „turkusem” – jest najbliższa poszukiwania odpowiedzi na postawioną w tytule tezę dotyczącą budowania szczęścia. U jej podstaw stoi założenie, że rozwój sposobów budowania organizacji i zarządzania jest wypadkową wzrostu świadomości ludzkiej. Od pierwotnych kultur plemiennych, przez kształtowanie tożsamości narodowej, feudalizm, rewolucję przemysłową, kapitalizm i technokrację, po współczesne nam znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu – rosnąca ludzka świadomość przekładała się na tworzenie bardziej zaawansowanych i skutecznych metod organizacji i zarządzania. Ich efektem jest coraz lepsze wykorzystanie zasobów, innowacyjność i wykładniczo rosnąca wartość wytwarzanych dóbr, usług oraz produktów. Jednocześnie każda z metod działania dociera do swych granic, których przekroczenie pozwala wejść na jeszcze wyższy poziom świadomości, organizacji i tytułowego „szczęścia”.

Koncepcja Teal przyjmuje założenie, że firmy przyszłości oparte głównie na możliwościach jednostki i współpracy zespołowej, mogą osiągać znacząco lepsze rezultaty, jeżeli motywacją ich rozwoju nie będzie poszukiwanie rentowności, ale budowanie środowiska, w którym w najlepszy sposób będzie możliwe wykorzystanie potencjału pracowników i ich naturalnego dążenia do szczęścia. Stojąc w opozycji do tradycyjnych metod zarządzania, stawia na tzw. samozarządzanie, czyli zdolność jednostek do zespołowej samoorganizacji w celu osiągania możliwie dobrych rezultatów. Postuluje, że dotychczasowe metody zarządzania hierarchicznego (szef – kierownik – pracownik) przestają być efektywne, bo nie wykorzystują w pełni potencjału ludzkiego, utrudniają komunikację i decyzyjność, prowadzą do polityki i nieracjonalnego działania. Podstawą takiego przekonania są badania, wedle których nawet 80% pracowników może być niezadowolonych ze swojego miejsca pracy, a 75% z relacji ze swoim przełożonym. W efekcie, pracownicy nie wykorzystują swoich naturalnych talentów, innowacyjności czy synergii w pracy w zespołowej, co jest oczywistą i bardzo poważną stratą dla ich firm. Z koncepcji Teal płynie kilka bardzo cennych technik – m.in. samoorganizujących się zespołów, zbiorowego procesu doradczego w podejmowaniu decyzji, rozwiązywania konfliktów, ciągłego uczenia się, budowania motywacji wewnętrznej, a także niwelowania napięć wynikających z ego, wewnętrznej konkurencji, niepewności i poczucia korporacyjnego osamotnienia. Interesująca jest także koncepcja „ewolucyjnego” celu organizacji, która – jak „żywy organizm” – zmienia się, dostosowuje do środowiska, szuka nowych możliwości rozwoju i optymalizuje swoje działanie, mimo że nie kieruje tym procesem żadna „centralna jednostka”. W tle „turkusu” stoi także przekonanie, że firmy „szczęśliwe”, skupiające ludzi szczęśliwych i żyjących pełnią życia, w długim terminie są w stanie generować znacząco lepsze wyniki, także w rozumieniu finansowym. Dodatkowo generują zdecydowanie lepszą jakościowo i materialnie „wartość”, zakorzenioną w unikalnej kulturze organizacyjnej, zdolności generowania innowacji i dostosowania się do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości.


Jak łatwo zauważyć, przedstawione powyżej trzy koncepcje doskonale się uzupełniają i działają na podobnych zasadach: dobrej komunikacji, efektywności w zarządzaniu, koncentracji na ludziach, w tym przede wszystkim – na potrzebach klientów, adaptacji do zmian, odpowiedzialności załogi i każdego członka zespołu z osobna, optymalnym planowaniu, skutecznym zarządzaniu czasem oraz analitycznym spojrzeniu na rzeczywistość. Innymi słowy – mówimy o humanistycznym zarządzaniu opartym na inżynierskiej obiektywności i precyzji.
Synergia Agile, Lean i Teal w obszarze rozwoju biznesu (Lean), metod wytwarzania (Agile) i budowania zespołu (Teal) zaskakuje efektami nawet największych sceptyków. Różne odmiany tych koncepcji stosują z sukcesem zarówno najwięksi tego świata (Google, Amazon, Zappos, ING, Bosch), jak i małe organizacje, w których takie podejście wydaje się niemal naturalnym rozwiązaniem (zarówno start-upy i firmy IT, jak i tradycyjne, produkcyjne biznesy). I nie jest to tylko mrzonka idealistów, ale bardzo głęboko merytorycznie podbudowana metoda skutecznego działania, koncentrująca się na szczęściu (zadowoleniu klientów i pracowników), a przynosząca efekty w postaci m.in. ponadprzeciętnych zysków i stale rosnącej wartości przedsiębiorstwa.

Prawdziwe urzeczywistnienie strategii win-win-win, pomiędzy klientem, przedsiębiorcą i pracownikiem firmy.


Autorzy tekstu:
Maciej Gawlik
Przemysław Skrzek
LeanSpin
Partner
merytoryczny:
AKAT Consulting

________________________________________________________________________

Tekst został opublikowany w czasopiśmie MŚP Biznes
Jeżeli chcesz otrzymać pełne wydanie tego miesięcznika i przeczytać również m.in. o tym:
• jak efektywnie budować relacje i sprzedaż,
• dlaczego odpowiednia diagnoza problemu to podstawa,
• dlaczego komunikacja jest ważna i co zrobić żeby ją usprawnić,

wyślij do nas maila na adres: biuro@akatconsulting.pl z hasłem MŚP Biznes, prześlemy Ci pełne wydanie czasopisma, a później kolejne porcje wiedzy i informacji ze świata biznesu!

 

 

 

 

 

 


Proponowane wpisy

25 tysięcy złotych dofinansowania dla firm z Dolnego Śląska
28 kwiecień 2020

25 tysięcy złotych dofinansowania dla firm z Dolnego Śląska

CZYTAJ WIĘCEJ
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

CZYTAJ WIĘCEJ
Nie musisz się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Case study szkolenie z TimeCamp

Nie musisz się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Case study szkolenie z TimeCamp

CZYTAJ WIĘCEJ
Zdalne zarządzanie zespołem w dobie Koronawirusa - jak szybko i sprawnie się dostosować?

Zdalne zarządzanie zespołem w dobie Koronawirusa - jak szybko i sprawnie się dostosować?

CZYTAJ WIĘCEJ
Wsparcie w rozwoju pracowników i całych firm - spotkania informacyjne
03 marzec 2020

Wsparcie w rozwoju pracowników i całych firm - spotkania informacyjne

CZYTAJ WIĘCEJ
Narzędzia i metody doskonalenia organizacji
24 styczeń 2020

Narzędzia i metody doskonalenia organizacji

CZYTAJ WIĘCEJ
Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników
04 grudzień 2019

Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników

CZYTAJ WIĘCEJ
Strategia rozwoju firmy  - warsztaty wdrozeniowe
27 listopad 2019

Strategia rozwoju firmy - warsztaty wdrozeniowe

CZYTAJ WIĘCEJ
Ocena naszych usług świadczonych w BUR
30 październik 2019

Ocena naszych usług świadczonych w BUR

CZYTAJ WIĘCEJ
Efektywność osobista i menadżerska - relacja z intensywnych warsztatów
24 październik 2019

Efektywność osobista i menadżerska - relacja z intensywnych warsztatów

CZYTAJ WIĘCEJ
Czego nie może zabraknąć w rozwoju firmy? Przyjdź na śniadanie biznesowe
26 sierpień 2019

Czego nie może zabraknąć w rozwoju firmy? Przyjdź na śniadanie biznesowe

CZYTAJ WIĘCEJ
 23 000,00 zł dofinansowania na doradztwo!
27 czerwiec 2019

23 000,00 zł dofinansowania na doradztwo!

CZYTAJ WIĘCEJ
Bycia lepszym kierownikiem, liderem, przywódcą można się nauczyć
30 maj 2019

Bycia lepszym kierownikiem, liderem, przywódcą można się nauczyć

CZYTAJ WIĘCEJ
Zaangażowanie -jak budować motywujące środowisko
14 maj 2019

Zaangażowanie -jak budować motywujące środowisko

CZYTAJ WIĘCEJ
Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach
24 marzec 2019

Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach

CZYTAJ WIĘCEJ
Dlaczego komunikacja jest ważna i co zrobić, żeby ją usprawnić?
07 luty 2019

Dlaczego komunikacja jest ważna i co zrobić, żeby ją usprawnić?

CZYTAJ WIĘCEJ
Lean Change Management, czyli nowe podejście wprowadzania zmian w organizacji, part III, ostatnia
04 czerwiec 2018

Lean Change Management, czyli nowe podejście wprowadzania zmian w organizacji, part III, ostatnia

CZYTAJ WIĘCEJ
Zysk - wartość czy szczęście? Poszukiwanie alternatywnych strategii rozwoju firm
11 styczeń 2019

Zysk - wartość czy szczęście? Poszukiwanie alternatywnych strategii rozwoju firm

CZYTAJ WIĘCEJ

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting