Szybki kontakt

Zadzwoń już teraz!

Śledź nas na LinkedIn

Bądź zawsze na bieżąco!

Śledź nas na Facebooku

Bądź zawsze na bieżąco!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKATCONSULTING.PL

(wersja z dnia 11 lutego 2020 r.)​

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Serwisu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

2. Serwisem internetowym akatconsulting.pl (nazywaną dalej „Serwisem”) zarządzają:

2.1 Tomasz Kurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek” z siedzibą we Wrocławiu (50-227) przy ul. Kleczkowska 45, Numer Identyfikacji Podatkowej 8842457968, REGON 020433769
oraz

2.2 AKAT CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000729141, Numer Identyfikacji Podatkowej 8961578282, REGON 380049919, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł.

3. Tomasz Kurek oraz AKAT Consulting Sp. z o.o. są współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług elektronicznych oferowanych przez Serwis, takich jak np. formularz kontaktowy czy newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach współadministratorów oraz osób trzecich (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez współadministratorów danych lub osób trzecich).

4. Mogą się Państwo z nami skontaktować klikając tutaj, wysyłając email na biuro@akatconsulting.pl lub tradycyjną pocztą na adres: AKAT Consulting Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Serwisu.

6. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Serwis może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

7. Usługi prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert na zamówienie usługi przez Użytkownika.

1. W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz oraz Newsletter.

2. Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

3. Newsletter – na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Kontaktowym. Na Newsletter można zapisać się również poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego dedykowanego do zapisywania się na Newsletter. Informacje, artykuły, rekomendacje oraz komunikaty przesyłane w ramach usługi Newsletter mogą w szczególności dotyczyć aktualnie oferowanych przez współadministratorów usług doradczych lub szkoleń, bieżących możliwości pozyskania wsparcia dla prowadzonej przez usługobiorcę działalności. Przesyłane informacje mogą także służyć bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku współadministratorów oraz innych przedsiębiorców.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony przez Serwis. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do AKAT Consulting Sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akatconsulting.pl lub też pisemnie na adres: AKAT Consulting Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.

5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach innych niż zamierzone przez Serwis.

6. Serwis w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych.

7. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

7.1 zrezygnowania z użytkowania Serwisu;

7.2 zażądania usunięcia swoich danych z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu.

8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Serwisu oraz osób trzecich, a w szczególności do:

9.1 działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

9.2 bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;

9.3 wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,

9.4 nie podszywania się pod inne osoby;

9.5 nie naruszania tajemnicy korespondencji;

9.6 niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

9.7 korzystania z narzędzi Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem;

9.8 nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis: (1) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

11. Tryb postępowania reklamacyjnego:

11.1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Serwis oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Użytkownik może składać na przykład:

a) pisemnie na adres: AKAT Consulting Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akatconsulting.pl.

11.2 Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

1. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1 sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Serwisu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;

1.2 przerwy w działaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą;

1.3 jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Serwisu;

1.4 bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

2. Serwis dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Serwisie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.

3. Serwis zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do:

4.1 czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;

4.2 okresowego wyłączania usług Serwisu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

1. Materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów zamieszczonych w Serwisie chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie w celach gospodarczych i/lub zarobkowych dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą administratorów Serwisu, wyrażoną w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronieinternetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.1 wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

3.2 wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Tomasza Kurka lub AKAT Consulting Sp. z o.o.); 

3.3 pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

1. Zarządzający Serwisem informują o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności takie jak:

2.1 wirusy,

2.2 robaki,

2.3 konie trojańskie.

3. Serwis identyfikuje jako potencjalne zagrożenia, które powinny być przez Użytkowników brane pod uwagę, mimo stosowania przez Serwis systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną Serwisu przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

3.1 możliwość otrzymania tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;

3.2 możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,

3.3 możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,

3.4 możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,

3.5 możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,

3.6 możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),

3.7 naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,

3.8 instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Operatora, które mimo podejmowanych przez Operatora działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

4. Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez zarządzających Serwisem, każdy Użytkownik sieci Internet musi dbać o bezpieczeństwo własnego systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez stosowanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall. Elementy te zwiększają bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci Internet.

5. Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Użytkowników ma również prawidłowe ustawienie przeglądarki internetowej. Zalecane są programy renomowanych producentów, zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących wsparcie techniczne.

6. Istnieje szerokie spektrum ataków opierających się na technice „phishing” polegającej na próbie wyłudzenia haseł. Ataki te są bardzo popularne – potencjalne ofiary otrzymują listy elektroniczne z prośbą o zalogowanie się do swoich kont pod linkiem podanym w wiadomości. Linki z reguły prowadzą do sfałszowanych stron instytucji finansowych, a podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar.

7. Aby uniknąć ryzyk związanych z tego typu atakami należy przede wszystkim:

7.1 pamiętać, że Serwis nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Użytkowników. Każda taka wiadomość powinna wzbudzić podejrzliwość adresata i wskazane jest wówczas skontaktowanie się z AKAT Consulting Sp. z o.o. i poinformowanie o zaistniałej sytuacji,

7.2 nie należy otwierać stron podanych w linkach w tego typu informacjach,

7.3 nie należy przesyłać mailowo żadnych numerów kont, loginów i haseł,

7.4 nie należy korzystać z rzekomych stron instytucji finansowych, które nie zawierają w adresie nazwy protokołu HTTPS, a wymagają zalogowania,

7.5 należy stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall,

7.6 należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie (w szczególności antywirusowe).

8. Sugestie Serwisu należy traktować jedynie jako ogólne, zawsze obowiązujące, podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które jednakże nie wyczerpują tej jakże szerokiej problematyki.

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

2.1 Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa o dzieło) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia na usługi oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o doradztwo lub świadczenie usług.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z Polityką prywatności.